fbpx

Archiv rubriky: Články

Rozvoj kraje – Petr Hudousek

Jako starostovi horského městečka mi není lhostejný udržitelný rozvoj v kraji s přihlédnutím k Orlickým horám. Ty zažívají v posledních letech zvýšený zájem návštěvnosti turistů. Je proto nutné najít vhodný způsob jak v sezónních měsících zvládnout nápor turistů směrujících především na upravované běžecké tratě. Není možné, aby auta blokovala horské silnice a bránila mimo jiné průjezdům vozidel Integrovaného záchranného systému v případě krizové situace. Řešením je podpora výstavby vhodných sezónních záchytných parkovišť v blízkosti krajských silnic ve vyšších nadmořských výškách.

Naše horské obce potřebují obnovovat místní a účelové komunikace, ale také mostní objekty v majetku obcí. Obnova infrastruktury a mostků bývá spojená s vysokými investičními náklady, které obce nejsou schopny hradit ze svých rozpočtů. Je proto nutná každá získaná částka na jejich obnovu.

Modernizace a udržitelnost silniční a železniční infrastruktury je pro kraj velkou prioritou. Je proto nutné pokračovat v obnově krajských silnic a efektivně tlačit na státní organizace, aby pokračovala obnova a modernizace železniční sítě v kraji.

Malé obce se potýkají s nedostatkem služeb, které jsou třeba pro jejich obyvatelé. Je proto nutné hledat a podporovat jejich udržitelnost a rozvoj ve venkovském prostoru. To platí nejen pro zásobování, ale také pro zajištění základní zdravotní péče.

Průmysl a jeho vliv na kvalitu života v kraji – Soňa Klímová

Bydlím a žiju v Kvasinách. Díky tomu mám možnost již několik let přemýšlet o vlivu průmyslu na náš život a diskutovat o této problematice s lidmi. Rozvoj automobilového průmyslu v našem regionu přinesl lidem peníze, blahobyt. Přináší ale i řadu negativ, třeba odliv zaměstnanců z malých a středních firem za velkými výplatami do automobilky. Menší firmy a živnostníci pak nemají lidi a mnohdy končí.

Pak je tu vliv na životní prostředí. Obrovské plochy zemědělské půdy se zastavují halami a kolem nich vznikají rozsáhlé asfaltové plochy. Tím klesá schopnost krajiny pojmout srážky, které odtékají bez užitku trubkami pryč. Krajina na straně jedné vysychá, na straně druhé se i po krátkém deštíku zdvihne hladina vody v řece. Také silnice nebyly připravené na tak vysoký nárůst nákladní a osobní dopravy. Lidé stojí při střídání směn v kolonách, jsou vystresovaní, množí se řidičské chyby a dopravní nehody. Proč tedy zaměstnanci nevyužijí více vlaky? Jako bonus totiž mají nárok na zapůjčení auta zdarma. Při počtu 8ooo zaměstnanců jen ve Škoda Auto jde o významný nárůst aut na silnicích.

Co se může stát, až půjde zájem o nová auta dolů? Zbydou nám tady opuštěné haly. Propuštění lidé se nebudou moci vrátit do svých původních zaměstnání, která bez dostupné pracovní síly zanikla. Na příkladu průmyslové zóny Kvasiny – Solnice je vidět, jak zásadní je promyšlenost průmyslového rozvoje. Není možné řešit problémy za pochodu, nesystematicky a leckdy i zbytečně draho. V zastupitelstvu kraje budu usilovat o koncepční řešení dalšího průmyslového rozvoje, aby byl opravdu dobrým počinem pro kraj, lidi a jejich potřeby.

Jasná priorita pro Dvůr Králové nad Labem – nové operační sály – Edita Vaňková

Stále jsme ujišťováni od krajského náměstka pro zdravotnictví, že Městská nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem má v celém regionu Královédvorska nezastupitelnou úlohu v poskytování zdravotní péče – prostě se s ní do budoucna počítá. Jestliže má však plnit tuto funkci a poskytovat dostupnou kvalitní zdravotní péči hodnou 21. století, je nezbytné vybudovat v ní nové operační sály. Region se spádovostí 35 tisíc pacientů si to jistě zaslouží. Staré jsou totiž na hranici své životnosti.

Nespornou preferencí v nadcházejícím období tedy bude prosazení realizace operačních sálů ve dvorské nemocnici. Celkově je nutno prosadit do zdravotnictví v Královéhradeckém kraji více peněz – ať už pro investice na modernizaci a rozvoj všech stávajících krajských nemocnic, zároveň též na platy zdravotnického personálu. Jen tak můžeme docílit toho, aby zdravotníci byli motivováni pracovat a dlouhodobě setrvat v krajských nemocnicích. Investice do zdravotnictví je přece veřejným zájmem, neboť je investicí do našeho zdraví.

Spolupráce kraje a obcí bude trnitá – Leoš Zvoníček

O vztazích mezi obcemi a krajem nelze hovořit jako o vztazích nadřízenosti a podřízenosti, kraje a obce mají spolupracovat. Jako potřetí zvolený člen zastupitelstva města Vrchlabí mohu voličům nabídnout osobní zkušenost ze spolupráce mezi městem a krajem. Mnohá rozhodnutí vedení měst a obcí přitom na rozhodnutí vedení kraje závislá. V případě zvolení krajským zastupitelem se chci zaměřit na témata, která jsou společná pro rozhodovací procesy obou orgánů, tedy například na zodpovědné územní plánování – zde je nutné stanovisko obce i kraje.

Koncepční práce na udržitelné budoucnosti našeho kraje je důležitým hlediskem pro mou práci v krajském zastupitelstvu. Proto se chci podílet také na kontrolní činnosti kraje vůči obcím tam, kde to zákon umožňuje. Na druhou stranu však musí platit zásada nezasahování kraje do samostatné působnosti obcí.  Lépe by dále měla fungovat komunikace mezi obcemi a krajem z důvodu vzájemné informační povinnosti, poskytování dotací obcím z krajského rozpočtu i poskytování metodické a odborné pomoci orgánům obcí Krajským úřadem.

Bude-li samospráva Královéhradeckého kraje dobrým partnerem samosprávě obcí, budou z toho profitovat všichni občané našeho územně samosprávného celku.

Věřím v environmentální řešení k dosažení toho, aby náš kraj byl místem, kde chtějí jeho občané žít. Byť může být tato cesta neprošlapaná a na krajské úrovni politicky částečně trnitá.

Spolu pro podporu hasičů – Jiří Orsák

Již od útlého mládí jsem dobrovolným hasičem. Po celou dobu jsem se setkával s problematikou hasičských spolků. Jako starosta sboru, později starosta okrsku a starosta Okresního sdružení v Trutnově jsem měl jasnou představu, kam směřovat činnost dobrovolných hasičů. Své zkušenosti uplatňuji ve funkci starosty Krajského sdružení hasičů. Jsem rád, že jsme s okresními sdruženími našli společnou vizi, jak pokračovat v práci se sbory, zvláště pak v práci s mládeží, a s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje.

Náš plán by se těžko uskutečňoval, nebýt podpory Královéhradeckého kraje. Musím konstatovat, že se všemi představiteli kraje jsme vždy měli velmi dobré vztahy a patří jim za to poděkování. Vysoce hodnotím spolupráci se současným vedením kraje a nadstandardně pak s hejtmanem Jiřím Štěpánem. Cením si uzavření Memoranda o spolupráci mezi Krajským sdružením hasičů a Královéhradeckým krajem, které se daří oboustranně plnit.

Chci zlepšit podmínky pro práci v jednotlivých sborech, podpořit užší spolupráci s obcemi a vedením Ústřední hasičské školy, věnovat se spolu s instruktory a vedoucími aktivitám určeným pro mládež a konkrétně v Bílých Poličanech dobudovat školicí středisko pro vedoucí a letní táborovou základnu. Věřím, že dobrovolní hasiči mají velmi silný potenciál k tomu, aby život na venkově a ve městech obohatili svou činností. Rozhodl jsem se kandidovat do krajského zastupitelstva, abych prosazoval potřebnou pozornost všem hasičům – dobrovolným i profesionálním. Chci, aby náš kraj byl nadále bezpečným místem, kde se dobře žije.

Spolu pro bezpečný pohyb na kole – Ivana Šnircová

Za posledních deset let klesl počet smrtelných nehod cyklistů a těch s těžkým zraněním na polovinu. To je velmi dobrá zpráva. Ta špatná je, že se podíl cyklistickýc

 

h nehod s těžkým zraněním z celkového počtu všech registrovaných nehod téměř nezměnil. V roce 2019 byl každým sedmým těžce zraněným právě cyklista. Míra vlastního zavinění jako nedodrž

ení předpisů, špatný stav kola, používání helmy nebo jízda pod vlivem alkoholu jsou samozřejmě klíčové faktory ovlivňující výsledek nehody. A právě helma výrazně zvyšuje šanci na přežití.

Jako kraj však můžeme pro bezpečnost cyklistů udělat víc a nehodám předcházet či zmírnit jejich dopady budováním kvalitní cyklistické infrastruktury. Význam cyklodopravy totiž s postupným omezováním té individuální automobilové hlavně ve městech a se vzrůstající oblibou elektrokol poroste, a proto je potřeba kraj na tento trend připravit. Proto chceme, aby cyklostezky byly samozřejmou součástí projektů oprav a zřizování nových komunikací, podpoříme investice do bezpečného cykloparkování u škol i dalších veřejných institucí a rozšíříme možnosti sdílení kol ve městech i síť turistických cyklotras v kraji.

Autor: Ivana Šnircová

Modernizace vodovodů je pro kraj prioritou – Jan Birke

Sucho a s ním spojené zajištění dostatku pitné vody je tématem, které je v posledních letech čím dál tím více aktuální. Musíme hledat cesty, jak systémově a dlouhodobě zabezpečit dostatek zdrojů pitné vody pro občany  našeho kraje. Jednou z nejúčinnějších cest jsou opravy a rekonstrukce páteřních vodárenských přivaděčů, které umožňují transport pitné vody mezi celými regiony podle aktuální potřeby. Ty jsou již na řadě míst na hranici životnosti. Nejstarší části potrubí jsou staré téměř 50 let a je tedy potřeba se do jejich rekonstrukce pustit co nejdříve.

Protože dešťové srážky jsou na území naší republiky rozloženy nerovnoměrně a sucho se projevuje místně, význam páteřních vodárenských sítí ještě více poroste. Modernizace soustavy umožní propojovat páteřní vodovody, aby bylo možné distribuovat pitnou vodu tam, kde jí bude momentální nedostatek právě vlivem  sucha nebo třeba havárie. Těší mě, že u nás budou dokončeny první rekonstrukce, protože pilotní projekt, který je spolufinancován pomocí dotací z ministerstva zemědělství, startujeme právě ve východních Čechách. A já se chci zasadit o to, aby postupně byly připraveny další projekty a opatření, jež povedou k zajištění pitné vody pro všechny obyvatele.

Autor: Jan Birke

Spolky jako základní stavební kámen – René Příhoda

Většina z nás je nebo byla členem nějakého spolku, svazu, či sdružení, ať již jako hráč fotbalového klubu, dobrovolný hasič, filatelista, či včelař.

Veškerá spolková činnost je důležitá pro udržení společenského života na vesnicích a ve městech. Sbory dobrovolných hasičů a fotbalové kluby bývají srdcem a centrem vesnické zábavy a jsou důležitým prvkem v soudržnosti obcí. Řadu měst si můžeme spojit s jejich sportovní chloubou. Jičín si spojíme s házenou a florbalem, Trutnov s basketbalem a například V

 

rchlabí s hokejem, které sbírají sportovní talenty po širokém okolí. Proto je třeba, více než kdy dříve, spolkovou činnost ve všech obcích podporovat, aby byl prostor pro jejich výchovu.

Ačkoli podpora ze strany kraje může být měřena zejména výší „utracených“ finančních prostředků, je třeba podporu poskytovat včasně a efektivně. Poskytované prostředky nemohou „mizet“ v pochybných projektech s pochybnými cíli, ale měli by sloužit systematické podpoře.

Vedle systematické podpory by kraj měl podporovat i náborovou činnost, protože pokud dítě nemůže sportovat, protože rodiče nemají finanční prostředky na zápisné, na sportovní či jiné vybavení, je to chyba, a je to chyba nás všech, a to zejména ve vztahu k matkám samoživitelkám, které mají vysvětlit dítěti, proč nemůže chodit s ostatními na kroužky. Spolková činnost je činností prevence kriminality, učí soustavné činnosti, vzájemnému respektu, respektu k autoritám a připravuje mladé lidi na přechod do pracovního procesu, kde jim může být i předchozí výkon spolkové činnosti cenným přínosem.

Kraj je tím správným kolbištěm, který může regionální strategie nastavit a efektivně podporovat.

Autor: René Příhoda

Obohacení kultury a stabilizace dopravy – Vilém Janeček

Obohacení kultury a památkové péče

Náš region, bohatý na kulturní památky, bohatý na nadšené majitele, správce a samosprávy, má jeden palčivý problém. I přes určité snahy o spolupráci dochází k pravému opaku – k nesouladu, nepochopení a soupeření. Občas se zdá, že si dokonce jednotliví aktéři navzájem házejí klacky pod nohy. Nedávno v Hradci Králové inicioval kraj seminář se zástupci samospráv, organizátorů kulturních akcí a vlastníků kulturních památek a všichni se shodli na tom, že tato atmosféra zbytečného soupeření se nikomu nelíbí. Uvítali by naopak platformu vzájemné pomoci a spolupráce zastřešené krajem. Jako člověk, který organizuje kulturní akce, i pomáhá se zvelebováním kulturní památky, tuto problematiku chápu z vícero hledisek a chci ji zlepšit. Myslím, že kraj nakročil správným směrem.

 

Stabilizujme dopravní infrastrukturu

Již několik let se na Rychnovsku rozmáhá automobilový průmysl. Denně do Kvasin za prací dojíždí tisíce lidí a přiváží se hory materiálu od subdodavatelů na montáž vozů. Jenže silniční ani vlaková síť v této oblasti na to nebyla a není připravena! Přejít silnici s malými dětmi v centru Solnice je nemyslitelné. Jestliže se potřebujete dostat z Kvasin do Rychnova nad Kněžnou autem, raději volíte dlouhou a komplikovanější trasu přes Lukavici, než hodinu popojíždět kilometr silnice mezi Lipovkou a Rychnovem. Před asi 14 lety navíc prakticky skončil provoz osobních vlaků mezi Solnicí a Rychnovem, zůstaly jen tzv. směnové spoje pro fabriky (pro představu spoj přivážející školáky a pracovníky do Rychnova na osmou hodinu ranní byl tenkrát nahrazen TŘEMI autobusy). Mluví se o elektrifikaci železniční tratě a posílení vlakových spojů kvůli osobní dopravě. Bohužel, mluví se a mluví již několik let, ale realizace je v nedohlednu, včetně oddalování stavby rychnovského a solnického obchvatu. Na tyto problémy bych se chtěl ve své práci v zastupitelstvu zaměřit.

Autor: Vilém Janeček

Stabilizujme dopravní infrastrukturu

 

Již několik let se na Rychnovsku rozmáhá automobilový průmysl. Denně do Kvasin za prací dojíždí tisíce lidí a přiváží se hory materiálu od subdodavatelů na montáž vozů. Jenže silniční ani vlaková síť v této oblasti na to nebyla a není připravena! Přejít silnici s malými dětmi v centru Solnice je nemyslitelné. Jestliže se potřebujete dostat z Kvasin do Rychnova nad Kněžnou autem, raději volíte dlouhou a komplikovanější trasu přes Lukavici, než hodinu popojíždět kilometr silnice mezi Lipovkou a Rychnovem. Před asi 14 lety navíc prakticky skončil provoz osobních vlaků mezi Solnicí a Rychnovem, zůstaly jen tzv. směnové spoje pro fabriky (pro představu spoj přivážející školáky a pracovníky do Rychnova na osmou hodinu ranní byl tenkrát nahrazen TŘEMI autobusy). Mluví se o elektrifikaci železniční tratě a posílení vlakových spojů kvůli osobní dopravě. Bohužel, mluví se a mluví již několik let, ale realizace je v nedohlednu, včetně oddalování stavby rychnovského a solnického obchvatu. Na tyto problémy bych se chtěl ve své práci v zastupitelstvu zaměřit.

Autor: Vilém Janeček