fbpx

Program

section-aee8bd5

Chceme, aby naše krajina i obce byly připraveny na změny klimatu a chemické látky nebyly běžnou součástí péče o krajinu a půdu. Voda v krajině i obcích musí zůstávat, půda musí být odolná a vzduch čistý. Naše hospodaření s krajinou a jejími zdroji musí být zodpovědné vůči budoucím generacím. Naše krajina tu je pro lidi, živočichy i rostliny! 

 

Udržíme vodu v krajině

Změna klimatu nám důrazně připomíná, že naše krajina není zdravá. Zaměříme se na podporu opatření na zajištění pitné vody. Nebudeme podporovat stavbu několika málo velkých vodních nádrží, ale zaměříme se na řadu malých opatření – podpoříme obce v napojování na veřejné vodovody, v obnově a prohlubování vrtů. Přispějeme obcím na projekty na zmírnění dopadů změn klimatu. Zlepšíme ochranu vodních zdrojů. Dotacemi podpoříme obnovu mokřadů, tůní, drobných nádrží i prvků sloužících ke zpomalení odtoků vody (např. zasakovací pásy či remízky).

 

Podpoříme obnovu pestrých a odolných lesů a zemědělských ploch

Šíření kůrovce a dalších škůdců, odumírání smrků i borovic ohrožuje naše lesy. Poslední suché roky nám důrazně ukazují, že musíme naši péči o lesy změnit. Podpoříme vlastníky lesů ve výsadbě vhodných, druhově pestrých a odolných porostů. Zemědělce zase budeme podporovat v šetrném, pestrém a přírodě blízkém hospodaření tak, aby se zvyšovala odolnost krajiny proti nepříznivým vlivům a poskytovala útočiště živočichům.

 

Podpoříme recyklaci a prevenci vzniku odpadů, nepodpoříme nové spalovny

Předcházení vzniku odpadů, jejich opakované využití a recyklace jsou pro nás prioritou. Jsme proti stavbě spalovny odpadů v Opatovicích nad Labem (ale i kdekoliv jinde v kraji). Chceme, aby Královéhradecký kraj a jeho organizace šli příkladem, jak v omezování vlastní produkce odpadů, tak ve zlepšování podmínek k jejich recyklaci.

 

Podpoříme druhovou rozmanitost i ochranu cenných území 

Podpoříme ochranu cenných přírodních území. Aktivně budeme spolupracovat s Krkonošským národním parkem, CHKO Český ráj, Orlické hory a Broumovsko. Zlepšíme praktickou péči o vzácné přírodní biotopy, chráněná území a lokality Natura 2000. Zřídíme záchranné programy pro některé nejohroženější druhy živočichů a rostlin. 

Chceme, aby lidé v našem kraji měli odpovídající péči. Nárok na dobrý a důstojný život musí mít i hendikepovaní, senioři, děti a rodiny se složitým zázemím. Obce v kraji musejí mít prostředky na zvyšování kvality života pro ohrožené cílové skupiny a příležitost pro udržení mladých lidí v místě. Spokojení lidé jsou srdcem obcí i kraje!

 

Podpoříme domácí péči o seniory i zdravotně postižené

Zasadíme se o to, aby senioři i zdravotně postižení měli co nejlepší podmínky k životu v přirozeném prostředí u sebe doma nebo v kruhu rodiny a s navázáním na další specializovanou a zdravotní péči. Budeme podporovat dostupnost pečovatelské služby, ambulantních a odlehčovacích služeb umožňujících odpočinek pečující rodině. Podpoříme přechod osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním z velkých ústavů do služeb poskytovaných v komunitě.

 

Zvýšíme počet lůžek v zařízeních pro seniory a podpoříme tzv. senior centra

Náš kraj má největší podíl seniorů ze všech krajů v České republice. Tento trend bude pokračovat a počet seniorů tak bude i nadále narůstat. Musíme na to být připraveni. Budeme koordinovat reorganizaci stávajících lůžek a ve spolupráci s obcemi podpoříme financování rozšířené sítě sociálních služeb, realizaci výstavby nových domovů pro seniory a senior center tak, aby se zvyšovala nabídka služeb pro seniory, včetně následné a paliativní péče, možnosti kulturního a společenského rozvoje atd. 

 

 Podpoříme výstavbu nových bytů

Podpoříme obce ve výstavbě bytů s regulovaným nájemným – pro sociální a dostupné bydlení (startovací byty). Zajistíme obcím podporu, zejména poradenstvím s dotacemi a přímými grantovými programy.  Chceme motivovat obce a pomoci jim s přestavbou opuštěných průmyslových areálů (brownfieldů) na bytovou výstavbu. 

 

Podpora rodin

Posílíme aktivity zaměřené na podporu rodinné soudržnosti. Podpoříme rozvoj rodinných center a zařízení ulehčujících rodičům skloubení práce a rodinného života. Zasadíme se o rozvoj aktivit zaměřených na ohrožené děti a mládež v přirozeném prostředí, rozvoj náhradního rodičovství a podporu rodinných funkcí prostřednictvím sociálních služeb. Mladým umožníme kvalitní vzdělání, zabráníme likvidaci středních škol slučováním a rušení unikátních oborů.

Zdravotní péče musí být dostupná pro všechny obyvatele kraje. Poskytované služby musí být kvalitní a vyvážené tak, aby byla pokryta potřeba obyvatel kraje a nemocnice se nedostávaly do finančních úpadků. Musíme mít dostatek zdravotního personálu, který bude v našich nemocnicích chtít zůstávat. Zdraví je zásadní pro všechny!

 

Nedovolíme prodej krajských nemocnic

Krajské nemocnice jsou důležitou součástí krajské zdravotní infrastruktury, proto budeme pokračovat v úsilí o jejich zachování. Nadále budeme bránit jejich prodeji a nepodpoříme zavření žádné z našich nemocnic. Budeme pokračovat v definování a zavedení specializací jednotlivých zařízení, vždy však s podmínkou zachování standardní péče ve všech zařízeních.

 

Rozvoj jednotlivých oblastních nemocnic

Navážeme na dosavadní práci na rozvoji nemocnic v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově, Jičíně a ve Dvoře Králové nad Labem, podpoříme zde rozvoj urgentních příjmů. Prioritou pro nás bude zajištění co největších investic do stavebního rozvoje a do vybavení nemocnic kvalitními přístroji a zdravotnickým materiálem. Dobře vybavené nemocnice musí mít i kvalitní lidi, proto budeme pokračovat v zavádění stabilizačních a motivačních programů pro zdravotní personál. Prosadíme restrukturalizaci holdingu, řízení nemocnic musí být v přímé gesci kraje. Holding nesmí být černá díra na peníze. 

 

Zvýšíme dostupnost zubních, praktických a dětských lékařů

Pro obce vytvoříme grantový systém tak, abychom jim pomohli zajistit ordinace zubních lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a praktických lékařů pro dospělé. Pokud možno též provoz rehabilitačních zařízení a provozoven lékáren. Pomůžeme jim také se zaváděním motivačních a stabilizačních programů pro zdravotní personál, který zajistí pravidelný provoz v zubních a praktických ordinacích a v provozovnách rehabilitací a lékáren. Podpoříme lékaře ve vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, aby motivací pro praktické lékaře nebyla pouze paušální odměna za občana v kartotéce a aby praktiční lékaři dostali za odpolední výjezd k pacientům odpovídající platbu.

 

Rozšíření spolupráce krajských nemocnic s Fakultní nemocnicí Hradec Králové

Strategicky důležité je posílení spolupráce s Fakultní nemocnicí Hradec Králové tak, aby vedla ke zvýšení komfortu a dostupnosti péče nejen pro obyvatele Hradce Králové a okolí.  Více než nezbytná je i modernizace infekční kliniky a podpora schopnosti jejího personálu rychle reagovat na aktuální hrozby. Bezpodmínečně nutná je podpora úzké spolupráce s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v oblasti praxí a motivace budoucích lékařů k setrvání nejen ve fakultní nemocnici, ale i v dalších nemocnicích v kraji i díky existenci stipendijních programů. 

Udržitelný venkov, spokojení lidé a samostatní producenti jsou základem každého kraje. Naši lidé musejí mít co nejlepší zázemí pro svoji práci i život. Musejí mít dobrou dopravní obslužnost, co nejvíce služeb dostupných v místě, kde žijí, podmínky pro jejich udržení a rozvoj. Lidé musejí mít příležitost rozvíjet své zájmy a společenský život. Venkov žije!

 

Podpoříme hasiče, myslivecká sdružení, rybáře, zahrádkáře, skauty, sokol, sportovní a další spolky

Spolky jsou základem společenského života v obcích a nenahraditelnou součástí naší společnosti. Proto zachováme stávající granty na jejich podporu a budeme je dále rozšiřovat tak, aby se jejich činnost mohla rozvíjet, a to i po stránce materiální. Budeme spolkům partnerem při propagaci jejich běžné činnosti i při prezentaci úspěchů. 

 

Zamezíme rušení poboček České pošty

Dostupná pošta je pro mnoho obyvatel menších obcí klíčová služba a mnohdy jediné spojení s úřady a se státní správou. Budeme proto bránit rušení poboček České pošty. Na základě individuálních potřeb obcí budeme finančně podporovat chod ohrožených poboček a jejich spolupráci s dalšími subjekty a pomáhat tak starostům se zajištěním služeb pro občany.

 

Zasadíme se o významnou podporu společenského života v obcích

Přes dotační program obnovy venkova budeme významně podporovat investice do zařízení sloužících ke společenským, sportovním a obecním akcím. Poskytneme obcím a sdružením obcí poradenství a podporu při zajištění dotací na rozvoj obce, pořádání akcí a společenských setkání. Budeme také podporovat pořádání akcí, které zviditelňují a propojují obce napříč krajem a spolupráci obcí přesahující kraj. Zároveň se k zajištění nejen společenského, ale i běžného života zasadíme o zvyšování dopravní dostupnosti našich měst a obcí 

 

Vytvoříme podmínky pro udržení a vznik venkovských prodejen a prodej místních produktů

Dostupnost prodejen v menších obcích a pestrost jejich nabídky je významným kritériem při hodnocení kvality života v obci a brzdí trend vylidňování venkova. Chceme proto pokračovat v nastavených dotačních programech pro tyto prodejny, zároveň je rozšíříme i na pojízdné prodejny. Budeme podporovat i místní producenty a prodeje ze dvora, aby se zvýšila finanční nezávislost producentů a pestrost nabídky pro místní obyvatele a zároveň snížila závislost obcí na velkých městech.

section-3a36045