fbpx

Spolu pro zdravou vodu, lesy a krajinu

Spolu pro zdravou vodu, lesy a krajinu

Chceme, aby naše krajina i obce byly připraveny na změny klimatu a chemické látky nebyly běžnou součástí péče o krajinu a půdu. Voda v krajině i obcích musí zůstávat, půda musí být odolná a vzduch čistý. Naše hospodaření s krajinou a jejími zdroji musí být zodpovědné vůči budoucím generacím. Naše krajina tu je pro lidi, živočichy i rostliny! 

Udržíme vodu v krajině

Změna klimatu nám důrazně připomíná, že naše krajina není zdravá. Zaměříme se na podporu opatření na zajištění pitné vody. Nebudeme podporovat stavbu několika málo velkých vodních nádrží, ale zaměříme se na řadu malých opatření – podpoříme obce v napojování na veřejné vodovody, v obnově a prohlubování vrtů. Přispějeme obcím na projekty na zmírnění dopadů změn klimatu. Zlepšíme ochranu vodních zdrojů. Dotacemi podpoříme obnovu mokřadů, tůní, drobných nádrží i prvků sloužících ke zpomalení odtoků vody (např. zasakovací pásy či remízky).

Podpoříme obnovu pestrých a odolných lesů a zemědělských ploch

Šíření kůrovce a dalších škůdců, odumírání smrků i borovic ohrožuje naše lesy. Poslední suché roky nám důrazně ukazují, že musíme naši péči o lesy změnit. Podpoříme vlastníky lesů ve výsadbě vhodných, druhově pestrých a odolných porostů. Zemědělce zase budeme podporovat v šetrném, pestrém a přírodě blízkém hospodaření tak, aby se zvyšovala odolnost krajiny proti nepříznivým vlivům a poskytovala útočiště živočichům.

Podpoříme recyklaci a prevenci vzniku odpadů, nepodpoříme nové spalovny

Předcházení vzniku odpadů, jejich opakované využití a recyklace jsou pro nás prioritou. Jsme proti stavbě spalovny odpadů v Opatovicích nad Labem (ale i kdekoliv jinde v kraji). Chceme, aby Královéhradecký kraj a jeho organizace šli příkladem, jak v omezování vlastní produkce odpadů, tak ve zlepšování podmínek k jejich recyklaci.

Podpoříme druhovou rozmanitost i ochranu cenných území 

Podpoříme ochranu cenných přírodních území. Aktivně budeme spolupracovat s Krkonošským národním parkem, CHKO Český ráj, Orlické hory a Broumovsko. Zlepšíme praktickou péči o vzácné přírodní biotopy, chráněná území a lokality Natura 2000. Zřídíme záchranné programy pro některé nejohroženější druhy živočichů a rostlin.